10 nguồn cơ sở dữ liệu mã nguồn mở về học máy năm 2022

Học máy hay Machine Learning (ML) ngày càng mang tính phổ biến trên thế giới. Sự tăng trưởng của dữ liệu lớn (Big Data) và các thuật toán của của học máy đã cải thiện độ chính xác của những mô hình và dự đoán tương lai. Chính vì vậy, học máy cần một nguồn dữ liệu tin cậy và chính xác để có thể làm được điều đó. Hãy cùng VinBigData tìm hiểu về những nguồn cơ sở dữ liệu mà người dùng có thể sử dụng trong quá trình phát triển các thuật toán của học máy.